Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Istraživači u digitalnom okruženju

Jedan važan aspekt akademske karijere je biti prisutan i na mreži. Društvene mreže zauzimaju sve veću ulogu u različitim oblastima rada, pa tako sve veći značaj dobijaju i u oblasti naučno-istraživačkog rada. U akademskom svetu ugled istraživača je povezan sa njegovim publikacijama i postoji potreba za jedinstvenom identifikacijom autora, odnosno da se publikovani radovi grupišu na jednom mestu i pripišu jednom autoru.
Servis ORCiD ima važnu ulogu u zadovoljavanju ove potrebe naučno-istraživačke zajednice. Čak i ako se promeni ime ili se rad objavi u časopisima sa različitim konvencijama imenovanja, možete iskoristiti ORCiD i povezati sve radove na mreži. Istraživači imaju mogućnost da kreiraju i uređuju svoje profile u okviru servisa, i ovi profili obuhvataju lične podatke, afilijacije, spisak publikacija, oblast istraživanja, ključne reči itd. Omogućena je razmena podataka sa Scopus-om i RecearcherID-om.
Više o ovoj temi pročitajte na sledećem linku, dok prezentaciju o Jedinstvenoj identifikaciji autora pogledajte ovde.

U izdavačkoj kući Emerald, u vezi sa ovom temom, a kao podršku istraživačima kreirali su kratko uputstvo za efektivno korišćenje društvenih mreža, u okviru kog su dati uputi koji mogu pomoći u vezi korišćenjem dostupnih platformi društvenih mreža na najbolji način. Kontinuiranim korišćenjem društvenih mreža istraživači mogu povećati faktor uticaja istraživačkog rada u okviru oblasti istraživanja (više o tome).

(objavljeno 25.07.2016.)

Proširen sadržaj u EBSCO Discovery Service-u

EBSCO Discovery Service (EDS) je dopunjen sa tri nova sadržaja: Economena Document Library, NASA Technical Reports i Techniques de l'Ingénieur.

Economena Document Library omogućava pretragu i analizu investicija iz regiona Srednjeg istoka i Severne Afrike, pri čemu pruža alate i uslugu podrške istraživačkim profesionalacima u regionu, ali i širom sveta. EDS korisnici mogu pretraživati meta podatke dokumenata. NASA Technical Reports je vredan resurs za istraživače koji omogućava pristup aktuelnoj i arhivskoj stručnoj literaturi i rezultatima NASA -e. Publikacije u otvorenom pristupu dostupne u okviru ove baze pretražive su posredstvom EDS -a. Techniques de l'Ingénieur je baza podataka na francuskom jeziku za inženjere i tehničare, a takođe može biti od pomoći istraživačima koji traže koncizne i ažurirane informacije o sličnim naučnim, tehničkim i industrijskim temama. EDS korisnici mogu pretraživati meta podatke dokumenata.

(objavljeno 20.07.2016.)

Izmene na KoBSON portalu u skladu sa novim Pravilnikom o vrednovanju

Obaveštavamo korisnike da su prema instrukcijama Ministarstva nauke, a na osnovu Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, "Sl. glasnik RS", br. 24/2016, izvršene potrebne izmene i dopune na KoBSON stranici.

Izmene koje su izvršene u bazi EleČas odnose se na nov način kategorizacije naučnih časopisa u odnosu na vrednost IF i rang u Journal Citation Reports (JCR) bazi.

S obzirom da je novim Pravilnikom predviđena i kategorizacija časopisa na osnovu referisanja u okviru servisa SJR - SCImago Journal & Country Rank, na KoBSON portalu oformljena je nova stranica, u okviru odeljka Možda vam zatreba - Vrednovanje - SJR - SCImago, na kojoj se nalaze značajne informacije u vezi SJR - SCImago servisa, tabela časopisa iz Srbije referisanih u SJR - SCImago, kao i kompletne liste časopisa referisanih u ovoj bazi od 1999. godine. 

(objavljeno 11.07.2016.)

Objavljene korekcije impakt faktora za 2015.

Thomson Reuters (TR) je na svojoj stranici objavio prve korekcije impakt faktora. Postavljena je lista časopisa koja će se, do septembra, ažurirati na nedeljnom nivou. Nakon zaključivanja obrade podataka, i publikovanja konačnih lista na TR stranici, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.

Podaci publikovani na ovoj stranici mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.

(objavljeno 22.06.2016.)

Objavljen Impakt faktor časopisa za 2015. godinu

Danas je Thomson Reuters u bazi Journal Citation Reports (JCR) objavio podatke o impakt faktoru (IF) časopisa za 2015. godinu. Podaci su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije.

Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Thomson Reuters -> Title Suppressions.

Časopisi koje je Thomson Reuters prestao da referiše u WoS- u u prethodnih 12 meseci:
Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
Science Citation Index Expanded (SCIe)
Social Sciences Citation Index (SSCI)

Neki časopisi su zadržali impakt faktor, ali su promenili naslov:
Lista časopisa

ili je promenjen ISSN:
Lista časopisa

(objavljeno 14.06.2016.)

Impakt faktori za naše časopise u 2015. godini

Naslov 2011 2012 2013 2014 2015
Acta Veterinaria - Beograd 0.167 0.258 0.133 0.375 0.741
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.754 0.887 0.708 0.860 0.787
Archives of Biological Sciences 0.360 0.791 0.607 0.718 0.367
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.610 0.533 0.659 0.892 0.617
Computer Science and Information Systems 0.625 0.549 0.575 0.477 0.623
Filomat 0.421 0.714 0.753 0.638 0.603
Genetika 0.440 0.372 0.492 0.347 0.308
Hemijska industrija 0.205 0.463 0.562 0.364 0.437
Int Journal of Electrochemical Science 3.729 Title Suppressions 1.956 1.500 1.692
Journal of Medical Biochemistry 0.610 1.084 0.721 1.045 0.742
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 1.317 1.435 1.135 0.832 1.239
Journal of the Serbian Chemical Society 0.879 0.912 0.889 0.871 0.970
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 2.161 1.768 1.829 1.466 3.858
Nuclear Technology and Radiation Protection 1.159 1.000 Title Suppressions 0.560 0.372
Panoeconomicus 0.396 0.400 0.778 0.770 0.412
Processing and Application of Ceramics         0.944
Psihologija 0.279 0.292 0.188 0.232 0.474
Publications de l Institut Mathematique-Beograd   0.195 0.152 0.270 Dropped
Science of Sintering 0.274 0.278 0.444 0.575 0.781
Serbian Astronomical Journal     1.100 0.704 0.429
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.190 0.228 0.169 0.233 0.277
Thermal Science 0.779 0.838 0.962 1.222 0.939
Vojnosanitetski pregled 0.179 0.210 0.269 0.292 0.355

 

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 14.06.2016.)

Polaganje svezaka u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih naučnih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

Detaljnije informacije na stranici Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije

(objavljeno 27.08.2015.)

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije