Indeksne baze

Medline

MEDLINE

Izdavač: US National Library of Medicine (NLM)


pristup MEDLINE-u

O bazi

MEDLINE je vodeća svetska bibliografska baza iz oblasti biomedicinskih nauka. Dostupna je besplatno.

Pored bibliografskih podataka o svakom članku iz preko 5.000 časopisa, uspostavljen je i link do punog teksta. Dostupnost članka u punom tekstu uslovljena je pretplatom na elektronsku verziju časopisa (preko KoBSON-a ili na neki drugi način).

Svaki članak se indeksira odrednicama iz kontrolisanog terminološkog tezaurusa Medical Subject Headings - MeSH (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html), koji obuhvata preko 24.500 odrednica uređenih hijerarhijski na devet nivoa.

Časopisi iz Srbije indeksirani u MEDLINE-u

  Naziv časopisa Period
1 Acta chirurgica Iugoslavica 1997-
2 Glas. Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje medicinskih nauka 1950-
3 Medicinski pregled 1950-
4 Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 1950-
5 Vojnosanitetski pregled 1949-Prijavljivanje novih časopisa za referisanje


Odluku o indeksiranju novih časopisa u MEDLINE donosi direktor Američke nacionalne medicinske biblioteke, a na osnovu odluke specijalno oformljene Komisije za procenu časopisa.
Komisija se sastaje tri puta godišnje i svaki put procenjuje oko 140 naslova časopisa. Evaluacija se vrši na osnovu striktno utvrđenih kriterijuma o naučnom kvalitetu časopisa: Journal Selection for Index Medicus/MEDLINE.

O izboru časopisa objavljen je i rad na srpskom jeziku:
Izbor časopisa za Index Medicus-Medline, članak, Ljubica Božinović, Srp Arh Celok Lek 2004, Posebno izdanje, str. 50-52 (pdf na srpskom, 450 Kb).