Referisani časopisi

U okviru redovne aktivnosti KoBSON prati dostupnost časopisa koji izlaze u Srbiji u međunarodnim bazama podataka, kao i klasifikaciju domaćih časopisa na stranicama Ministarstva nauke.

Referisani u Web of Science (WoS)
Referisani u ESCI (Emerging Sources Citation Index)
Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)
Referisani u Scopus-u
Referisani u Medline-u
Kategorizacija časopisa na veb stranici Ministarstva nauke

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje

Svake godine Clarivate Analytics (nekadašnji Thomson Reuters) procenjuje oko 3.500 novih časopisa za referisnje u WoS, a nivo prolaznosti je do 10%-12%. Ta evaluacija je besplatna, i obuhvata striktno definisane kriterijume. Nakon početnog prijavljivanja, potrebno je poslati naredne tri sveske neposredno nakon objavljivanja.

Istovremeno, postoje jasno definisani kriterijumi za izbor zbornika sa konferencija koji će se referisati u bazi - Clarivate Analytisc Conference Proceedings Selection Process.

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Emerging Sources Citation Index - u okviru servisa Web of Science (WoS) od 2015. godine, u bazi ESCI se privremeno referišu časopisi koji još uvek nisu prošli čitav proces evaluacije za uključivanje u redovne baze (AHCI, SCIe, SSCI). Na taj način se povećava transparentnost procesa odabira časopisa.

Radovi iz ovih časopisa se ne uključuju u servis Naši u WoS. Tek nakon što časopis prođe kompletan proces evalucije i bude priključen nekoj od baza AHCI, SCIe ili SSCI, radovi publikovani u njemu biće preuzeti i vidljivi u Naši u WoS.

Detaljne informacije možete pronaći ovde.

Lista naših časopisa referisanih na ESCI listi (zaključno sa 13. 07. 2022)

 

Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)

Naslov 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Acta Veterinaria - Beograd 0.741 Title Suppressions 0.604 0.656 0.693 0.800 1.000
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.787 0.762 0.887  0.967 1.500  1.238 1.414
Archives of Biological Sciences 0.367 0.352 0.648  0.554  0.719  0.956 0.856
Botanica Serbica         0.460 0.468 0.574
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.617 0.664 0.944  0.806 0.720 0.638 0.925
Computer Science and Information Systems 0.623 0.837 0.613  0.620  0.927  1.167 1.170
Facta Universitatis-Series Mechanical Engineering           3.324 4.622
Filomat 0.603 0.695 0.635  0.789  0.848  0.844 0.988
Genetika 0.308 0.351 0.392  0.459  0.403 0.761 0.753
Hemijska industrija 0.437 0.459 0.591  0.566  0.407  0.627 0.774
Int Journal of Electrochemical Science 1.692 1.469 1.369  1.284  1.573  1.765 1.541
Journal of Medical Biochemistry 0.742 1.148 1.378  2.000  Title Suppr. 3.402 2.157
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 1.239 0.804 1.400 0.859 1.134  1.382 1.311
Journal of the Serbian Chemical Society 0.970 0.822 0.797 0.828 1.097  1.240 1.100
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 3.858 3.139 2.580  2.126 1.949  2.497 2.633
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.372 0.620 0.429 0.614 1.057  1.242 0.945
Panoeconomicus 0.412 0.444 0.438  0.594 0.508 0.852 0.984
Processing and Application of Ceramics 0.944 1.070 1.152  0.976  0.968  1.804 1.510
Psihologija 0.474 0.333 0.396 0.545  0.333  1.140 1.234
Publications de l Institut Mathematique-Beograd Dropped ESCI ESCI  ESCI ESCI  ESCI ESCI
Science of Sintering 0.781 0.736  0.667  0.885 1.172 1.412 1.725
Serbian Astronomical Journal 0.429 0.529 0.840 0.833  0.565  0.333 1.100
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.277 0.253  0.300  0.299  0.142  0.207 0.224
Thermal Science 0.939 1.093 1.433 1.541 1.574 1.625 1.971
Vojnosanitetski pregled 0.355 0.367  0.405  0.272  0.152 0.168 0.245

 

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

Referisani u Scopus-u

Naziv časopisa Period
Acta chirurgica Iugoslavica 1997-
Acta Facultatis Medicae Naissensis 2009-
Acta Orthopaedica Iugoslavica  
Acta Periodica Technologica 2010-
Acta Stomatologica Naissi 2009-
Acta Veterinaria 1996-
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 2007-
Applied Engineering Letters 2020-
Archive of Oncology 1997-
Archives of Biological Sciences 2008-
Archives of Gastroenterohepatology  
Arhiv za farmaciju 2009-
Botanica Serbica 2013-
Bulletin, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Sciences Mathematiques 2007-
Bulletin of the Serbian Geographical Society 2020-
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 2008-
Children‘s Pulmonology  
Computer Science and Information Systems 2008-
Decision Making: Applications in Management and Engineering 2018-
DETUROPE: The Central European Journal of Tourism and Regional Development 2017-
Economic Annals 2007-
Ekonomski horizonti 2020-
ESP Today 2016-
Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering 2015-
Filomat 2010-
Filozofija i društvo 2018-
FME Transactions 2011-
Gastroenterohepatoloski Arhiv  
Genetika 2010-
Geographica Pannonica 2012-
Glas Srpske Academija Nauka i Umetnosti Odeljenje Mediciniskich Nauka  
Godisnjak Vojnomedicinske akademije = Annual of the Military Medical Academy  
Helia 2007-
Hemijska industrija 2008-
Integritet i vek konstrukcija 2015-
International Journal for Quality Research 2014-
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education / IJCRSEE 2013-
International Journal of Electrochemical Science 2006-
International Journal of Industrial Engineering and Management 2012-
Istorija 20. veka 2019-
Istraživanja 2020-
Journal of Agricultural Sciences, Belgrade 2020-
Journal of Applied Engineering Science/Istraživanja i Projektovanja za Privredu 2006-
Journal of Graphic Engineering and Design 2018-
Journal of Medical Biochemistry 2007-
Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 2007-
Journal of Philosophy ARHE 2012-
Journal of Regional Security 2012-
Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA 2019-
Journal of the Serbian Chemical Society 1996-
Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics 2012-
Journal of Women‘s Entrepreneurship and Education 2020-
Jugoslovenska medicinska biokemija  
Komunikacija i kultura online 2018-
Kragujevac Journal of Mathematics 2011-
Metallurgical and Materials Engineering 2019-
Match 1996-
Matematički vesnik 1999-
Meat Technology 2021-
Medicinski časopis 2010-
Medicinski glasnik 2006-
Medicinski pregled 1964-
Medicus  
Microwave Review 2012-
Novi Sad Journal of Mathematics 2011-
Nuclear Technology and Radiation Protection 2008-
Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications (ORESTA) 2018-
Panoeconomicus 2009-
Plućne bolesti  
Plućne bolesti i tuberkuloza  
Politikologija religije 2007-
Primenjena psihologija 2017-
Proceedings on Engineering Sciences 2019-
Processing and Application of Ceramics 2014-
Psihologija 2008-
Publications de l Institut Mathematique 2007-
Publikacije Elektrotehnickog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Matematika 2007-
Science of Sintering 1974-
Serbian Astronomical Journal 2007-
Serbian Journal of Electrical Engineering 2016-
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008-
Serbian Journal of Management 2014-
Sociologija 2007-
Spatium 2011-
Specijalna edukacija i rehabilitacija 2018-
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 1950-
Stanovništvo 2007-
Starinar 2020-
Teaching of Mathematics 2019-
Tekstilna industrija  
TELFOR Journal 2016-
TEM Journal 2017-
Theoretical and Applied Mechanics 2016-
Thermal Science 2007-
Tribology in Industry 1997-
Veterinarski glasnik 2020-
Vojnosanitetski pregled 1949-
Yugoslav Journal of Operations Research 2008-
Yugoslav Survey 1997-
Zaštita materijala 2021-
Zbornik Instituta za pedagoska istraživanja 2007-
Zbornik Matice srpske za slavistiku 2019-
Zbornik Vojnomedicinske akademije (Yugoslavia)  
Zograf 2012-


Dodatak: Prethodni periodi

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje u Scopus-u

Svake godine za evaluaciju se prijavi preko 1200 časopisa pri čemu je prolaznost oko 50%. Procedura selekcije časopisa za referisanje u Scopus-u podrazumeva dve faze. Prva faza je pre-evaluacija i traje oko nedelju dana nakon čega se uredništvu časopisa vraća informacija o tome šta je potrebno korigovati u časopisu da bi proces bio nastavljen. Nakon potrebnih ispravki časopis se šalje u drugu fazu - evaluaciju. Evaluacija traje oko godinu dana, nakon čega sledi informacija da li je časopis prihvaćen za referisanje u ovoj indeksnoj bazi.

Detaljne informacije o značaju, proceduri prijavljivanja i kriterijumima selekcije za referisanje časopisa u Scopus-u možete pročitati na sledećoj stranici Scopus content, u odeljku Content Policy and Selection je data forma za prijavu časopisa: Suggestion Form. Dodatne informacije: Scopus title evalution process and selection criteria

 

NOVO u Scopus-u


Scopus servis omogućio je preliminarnu proveru tehničkih i administrativnih kriterijuma kako bi se časopisima povećala šansa za prihvatanje u Scopus. Još jedan od razloga uvođenja preevalucaije časopisa je izbegavanje embargo perioda za prijavljivanje. Časopis može u svakom trenutku da odluči da nastavi sa svojom prijavom za refersinje u Scopus bazu, bez obzira na ishod preevaluacije.

Preevalucija takođe neće uticati na kraјnji ishod evaluacije određenog časopisa koju sprovodi nezavisni Savetodavni odbor - Content Selection Advisory Board (CSAB).

Link ka formi za prijavu časopisa.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Katarzyna Gaca-Zając PhD Eng
Senior Customer Consultant for Central and Eastern Europe
ELSEVIER | Research Solutions Sales
email: k.gaca-zajac@elsevier.com

U sledećem PDF-u mogu se pronaći odgovori na pitanja u vezi sa kriterijumima i procesom odabira časopisa za referisanje u Scopus bazi. Pitanja su postavljali urednici domaćih naučnih časopisa u okviru onlajn radionice održane u julu 2020. godine (informacije o radionici dostupne su na stranici Predavanja).

Referisani u Medline-u

      Naziv časopisa
1 Acta chirurgica Iugoslavica
2 Glas. Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje medicinskih nauka
3 Medicinski pregled
4 Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
5 Vojnosanitetski pregled


Odluku o indeksiranju novih časopisa u MEDLINE donosi direktor Američke nacionalne medicinske biblioteke, a na osnovu odluke specijalno oformljene Komisije za procenu časopisa.
Komisija se sastaje tri puta godišnje i svaki put procenjuje oko 140 naslova časopisa. Evaluacija se vrši na osnovu striktno utvrđenih kriterijuma o naučnom kvalitetu časopisa: Journal Selection for Index Medicus/MEDLINE.

O izboru časopisa objavljen je i rad na srpskom jeziku:
Izbor časopisa za Index Medicus-Medline, članak, Ljubica Božinović, Srp Arh Celok Lek 2004, Posebno izdanje, str. 50-52 (pdf na srpskom, 450 Kb).

Detaljne informacije o Kategorizaciji časopisa na veb stranici Ministarstva nauke nalaze se na stranici Kategorizacija časopisa.